Bezdomność zwierząt

Increase Normal Decrease
opublikowano: czwartek, 11 maj, 2017 - 11:36, pmalka

BEZDOMNOŚĆ ZWIERZĄT NA TERENIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Bezdomność zwierząt jest zjawiskiem społecznym, którego głównymi przyczynami są:

 • niekontrolowane rozmnażanie zwierząt;
 • porzucanie przez właścicieli;
 • ucieczki;
 • łatwość pozyskiwania;
 • panujące mody na dane rasy zwierząt;
 • brak edukacji i wiedzy społeczeństwa w zakresie metod zapobiegania bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem sterylizacji i kastracji.

M.st. Warszawa prowadzi szereg działań, mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta oraz opiekę nad nimi. Działania te określa Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2018 roku (uchwała nr LX/1584/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2018 r.). Ma on zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy jednak psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa.

Koty wolno żyjące nie są zwierzętami bezdomnymi.

Zadania priorytetowe Programu to:

 • elektroniczne znakowanie (czipowanie) zwierząt, w szczególności psów i kotów;
 • ograniczanie populacji bezdomnych zwierząt poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów oraz kotów wolno żyjących;
 • zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu m.st. Warszawy;
 • sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie;
 • poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;
 • odławianie bezdomnych zwierząt;
 • zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt.

Zwierzęta bezdomne odławiane są przez Eko Patrol Straży Miejskiej, a także przez organizacje pozarządowe działające na terenie m.st. Warszawy, które posiadają odpowiedni sprzęt oraz przedstawicieli przeszkolonych w zakresie odławiania zwierząt domowych. Następnie trafiają one pod opiekę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Paluch 2 (jednostka budżetowa Miasta) lub organizacji pozarządowych.

Co robić w przypadku znalezienia błąkającego się lub rannego psa / kota na terenie m.st. Warszawy?