Gleba i ziemia

Increase Normal Decrease
opublikowano: środa, 17 maj, 2017 - 09:08, pmalka

Podłoże gleb w mieście stanowią utwory czwartorzędowe. Na terenie miasta dominują gleby antropogeniczne i naturalne, będące pod silną presją wynikającą z funkcjonowania miasta. Wśród gleb naturalnych na terenie miasta występują gleby brunatne i płowe (na południu i zachodzie miasta), gleby bielicowe (w okolicach Wawra, Falenicy, Białołęki, części Lasku Bielańskiego oraz Wólki Węglowej i Młocin), czarne ziemie i gleby glejowe (w północnych rejonach miasta). Gleby mineralno-murszowe występują od Kabat do parku Morskie Oko oraz w północno-wschodnich dzielnicach. Mady znajdują się na tarasie zalewowym i nadzalewowym Wisły.

Gleby i ziemia w granicach miasta na ogół nie są nadmiernie zanieczyszczone. W większości przypadków nie są przekroczone dopuszczalne zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie i ziemi szczególnie istotne dla ochrony powierzchni ziemi. Zanieczyszczenia gleby i ziemi występują głównie na terenach przemysłowych i poprzemysłowych. Ciągły rozwój i rozbudowa Warszawy sprawia, że tereny poprzemysłowe stają się coraz bardziej atrakcyjne dla inwestorów. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo zabudowy na cele mieszkaniowe obszarów zanieczyszczonych w wyniku dotychczas prowadzonej działalności, bez wcześniejszego doprowadzenia gruntów do odpowiednich standardów jakości gleby i ziemi. Obszary poprzemysłowe związane z historyczną działalnością przemysłową i rzemieślniczą skupione są głównie w dzielnicach położonych wokół centrum miasta (Wola, Ursus, Włochy, Praga-Północ).

W glebach (oraz w ziemi) położonych w pobliżu ulic o dużym natężeniu ruchu obserwuje się podwyższone zawartości ołowiu, cynku i miedzi, spowodowane zanieczyszczeniami komunikacyjnymi.

Bardzo ważne jest podnoszenie świadomości społecznej w zakresie negatywnych zjawisk związanych z zabudową terenów poprzemysłowych oraz informowanie Inwestorów, że już na etapie projektu budowlanego należy ocenić stopień zanieczyszczenia podłoża gruntowego i dobrać metodę oczyszczania gruntów na podstawie przeprowadzonych badań zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wód gruntowych.

Remediacje zanieczyszczonej gleby i ziemi prowadzone są przez władających powierzchnią ziemi lub przez korzystających ze środowiska na podstawie decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy w 2016 r. wydał „Atlas geochemiczny Warszawy i okolic w skali 1:100000”. Opracowanie zawiera obszerną i najbardziej aktualną charakterystykę stanu gleb na terenie m.st. Warszawy. W atlasie sklasyfikowano gleby na podstawie właściwego sposobu ich użytkowania. Wyniki badań wskazują na przekroczenia dopuszczalnych zawartości substancji w glebie i ziemi. Atlas dostępny jest pod adresem http://www.mapgeochem.pgi.gov.pl/warszawa/index_pl.html