Działania Warszawy na rzecz ochrony klimatu

Increase Normal Decrease
opublikowano: wtorek, 25 kwietnia, 2017 - 15:32, admin

Miasta reprezentują ponad 80% światowego PKB, są domem dla połowy światowej populacji, zużywają 2/3 światowej energii oraz generują analogiczny udział gazów cieplarnianych. W związku z tym niebagatelny jest ich wpływ na otaczające środowisko i klimat. Dlatego też Warszawa już od wielu lat silnie angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, dzięki którym poprawia się jakość i komfort życia mieszkańców, ale też minimalizowany jest negatywny wpływ miasta na środowisko naturalne i klimat.

Ochrona klimatu – dokumenty kierunkowe

Porządkowanie działań prowadzonych w mieście na rzecz ochrony klimatu nastąpiło z chwilą powołania w 2008 roku w strukturach miasta Zespołu ds. ochrony klimatu, któremu przewodniczy Prezydent m.st. Warszawy. W skład Zespołu wchodzą dyrektorzy biur Urzędu Miasta oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony klimatu. Zgodnie z rekomendacją Zespołu Warszawa przystąpiła, jako członek-założyciel do inicjatywy Komisji Europejskiej pn. „Porozumienie między Burmistrzami”, w następstwie czego w 2011 roku Uchwałą Rady m.st. Warszawy przyjęty został pierwszy miejski dokument określający cele związane z ochroną klimatu – „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”. Wyznaczył on cele 20% redukcji emisji dwutlenku węgla, 20% zmniejszenia zużycia energii i wzrost zużycia energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w 2020 roku w stosunku do roku 2007 jako roku bazowego. Kolejnym kluczowym dokumentem w tym zakresie jest „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”, który zbiera inwestycje m.st. Warszawy i jego spółek, jak i interesariuszy zewnętrznych, których realizacja ma wnieść wkład miasta w ochronę klimatu. Zadania zapisane w PGN mają wartość około 16 mld zł i obejmują w szczególności rozwój transportu publicznego, termomodernizację budynków, rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, a także zmianę na bardziej ekologiczne paliw stosowanych w energetyce i transporcie.

Wskazane w wymienionych wyżej dokumentach działania dają szansę na złagodzenie zmian klimatycznych i ich skutków, czyli mitygację. Drugim, obecnie wdrażanym przez miasto istotnym elementem polityki klimatycznej jest adaptacja do zmian klimatu. Warszawa jest teraz na etapie przygotowania „Strategii Adaptacji do zmian klimatu”. Celem strategii będzie wskazanie rozwiązań zapewniających wzmocnienie odporności miasta na skutki klęsk żywiołowych czy innych negatywnych zjawisk, takich jak np. długotrwałe upały czy zwiększenie częstotliwości i intensywności opadów prowadzących do lokalnych podtopień.

Ochrona klimatu – działania bieżące

Działania nakierowane na łagodzenie zmian klimatu są jednocześnie działaniami, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu funkcjonowania miasta na środowisko naturalne i jakość powietrza. Główne aktywności miasta w tym zakresie to działania mające na celu rozwój i poprawę funkcjonowania komunikacji miejskiej w Warszawie. Są to przede wszystkim:

  • rozwój sieci tramwajowej i wymiana taboru,
  • rozbudowa metra,
  • wymiana taboru autobusowego na nowoczesny i coraz częściej zasilany paliwami alternatywnymi,
  • rozwój systemu ścieżek rowerowych i systemu roweru miejskiego „Veturilo”,
  • rozbudowa systemu parkingów P&R.

Kolejnym elementem są działania prowadzone w sektorze energetycznym, z których wymienić należy na pewno:

  • produkcję energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji – w jednym procesie technologicznym, czyli w tzw. skojarzeniu, produkowane są energia elektryczna i ciepło trafiające do naszych domów. Przy tej okazji, w stosunku do tradycyjnej elektrowni, wzrasta dwukrotnie efektywność wykorzystania paliwa przy mniejszej o 30% emisji dwutlenku węgla,
  • rozwój i modernizacja sieci ciepłowniczej i podłączanie budynków komunalnych do m.s.c.,
  • projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza – dzięki któremu udoskonalony zostanie proces zarządzania siecią ciepłowniczą, co spowoduje korzyści płynące dla miasta i odbiorców ciepła systemowego w postaci optymalnego dopasowania zamówionych ilości ciepła do bieżących potrzeb mieszkańców. Dzięki wyposażeniu sieci ciepłowniczej w urządzenia pomiarowe, środki transmisji danych oraz aplikacje zapewniające wsparcie decyzji uzyskujemy optymalizację sterowania pracą sieci w warunkach normalnej eksploatacji, jak i w stanach awaryjnych.

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony klimatu, poprawy jakości powietrza, racjonalnego wykorzystywania energii to niezbędny element zmiany świadomości i postaw mieszkańców Warszawy.

Obecnie prowadzone są rozmaite formy działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych mieszkańców naszego miasta. Jednym z projektów jest realizowany już od 2013 roku program edukacyjny „Warszawska Energia – od poznania do EKO-działania” skierowany do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W każdej z dotychczasowych edycji około 2000 młodych Warszawiaków uczestniczyło w projektach oraz realizowało zadania, które pozwalają uświadomić im znaczenie energii, poznać sposoby jej oszczędzania i wdrożyć proekologiczne zachowania. W bieżącym roku program rozszerzony został o wątek jakości powietrza.

Wiele form edukacji realizowanych jest również w ramach platformy „Partnerstwo dla klimatu”, która zrzesza organizacje pozarządowe, instytucje, ambasady i firmy, dla których ochrona klimatu stanowi priorytet. Kluczowym działaniem jest „Piknik z klimatem”, który odbywa się corocznie w ostatnią niedzielę wakacji. Partnerzy platformy prezentują podejmowane prośrodowiskowe działania związane przede wszystkim z ochroną klimatu, adaptacją do jego zmian oraz zwalczaniem niskiej emisji.

Kolejnym istotnym wydarzeniem są Warszawskie Dni Energii, w skład których wchodzą seminaria, konferencje, wyjazdy studyjne w celu poznania dobrych praktyk oraz impreza plenerowa. W programie tego wydarzenia znajdują się: prezentacje najnowszych rozwiązań zrównoważonego rozwoju energetycznego i infrastruktury transportowej (w tym: samochodów, rowerów i skuterów elektrycznych) oraz energii odnawialnej i najnowszych rozwiązań technologicznych wspierających zapobieganie zmianom klimatycznym i ich skutkom.