Odpady

Increase Normal Decrease
opublikowano: poniedziałek, 24 kwietnia, 2017 - 15:26, admin

System odbioru odpadów komunalnych, zorganizowany przez m.st. Warszawę, obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości i funkcjonuje od dnia 1 sierpnia 2014 r. na terenie całej Warszawy.

Odpady komunalne na terenie m.st. Warszawy powstają głównie w gospodarstwach domowych, ale również na terenach nieruchomości niezamieszkałych, jak: obiekty użyteczności publicznej (ośrodki zdrowia, szkoły) oraz infrastruktury (handel, usługi). Są to także odpady z terenów otwartych, takie jak: odpady z koszy ulicznych, zmiotki, odpady z placów targowych i zieleni miejskiej.

Zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta stołecznego Warszawy” sposób zbierania odpadów komunalnych określony został w następujący sposób:

1. Właściciele nieruchomości powinni zbierać odpady w sposób selektywny.

2. Właściciele nieruchomości segregują odpady komunalne w szczególności na następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) papier i tektura;

2) tworzywa sztuczne;

3) metale;

4) opakowania wielomateriałowe;

5) opakowania ze szkła;

6) odpady wielkogabarytowe, w tym meble i choinki;

7) odpady ulegające biodegradacji - odpady zielone;

8) odpady kuchenne ulegające biodegradacji - bioodpady kuchenne z gastronomii i bioodpady z targowisk;

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów, wykonywane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości;

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

11) szkło niewymienione w pkt 5;

12) drewno, w tym opakowania z drewna;

13) odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry rtęciowe);

14) zużyte baterie i akumulatory;

15) zużyte opony;

16) odzież i tekstylia.

Z terenów poszczególnych dzielnic odpady komunalne odbierane są przez trzech Operatorów: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawa, PPHU Lekaro Jolanta Zagórska i SITA Polska Sp. z o.o. W ramach tego systemu ww. przedsiębiorcy odbierają od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje odpadów komunalnych:

1) „odpady segregowane suche” – zmieszane odpady opakowaniowe tj. łącznie zbierane są frakcje papieru i tektury, tworzyw sztucznych i metali;

2) „szkło opakowaniowe”;

3) „odpady wielkogabarytowe”;

4) „odpady zielone”;

5) „bioodpady” – odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz części roślin pochodzących z terenów targowisk;

6) „odpady zmieszane” – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Na terenie nieruchomości objętych systemem zinwentaryzowano ponad 103 tys. punktów odbioru odpadów komunalnych, które operatorzy wyposażyli w ponad 185 tys. pojemników na odpady; z ponad 30 tys. punktów odpady odbierane są w workach. Codziennie na ulice Warszawy wyjeżdża ponad 270 specjalistycznych pojazdów, które odbierają około 1,7 tys. Mg odpadów. Załoga takiego pojazdu, pracując na 2 zmiany, opróżnia do 800 pojemników w ciągu dnia. Żeby odebrać wszystkie frakcje odpadów ze wszystkich nieruchomości, w miesiącu załogi realizują około 8 600 tras.

Z roku na rok wzrasta ilość aptek i punktów aptecznych biorących udział w zbiórce przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych.

Dobrze funkcjonuje system obsługi mieszkańców poprzez infolinię 19115 lub portal http://warszawa19115.pl/, dostępny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu,za pośrednictwem którego mieszkańcy mogą zgłaszać wszelkie nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadów komunalnymi. Dzięki tej platformie zgłoszenia są na bieżąco rejestrowane i obsługiwane.

W chwili obecnej, po ustabilizowaniu działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, warszawska infolinia rejestruje około 40 zgłoszeń dziennie. Liczba zgłoszeń będących sygnałami o rzeczywistych nieprawidłowościach sukcesywnie się zmniejsza.

W październiku 2015 r. na terenie m.st. Warszawy rozpoczęły działalność dwa punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowane dla wygody mieszkańców po obu stronach Wisły. Firma Remondis Sp. z o.o. prowadzi PSZOK przy ul. Zawodzie 16 (Dzielnica Mokotów) natomiast konsorcjum Partner Sp. z o.o. i Partner Dariusz Apelski prowadzi PSZOK przy ul. Płytowej 1 (Dzielnica Białołęka).
Zadaniem punktów jest bezpłatne przyjmowanie od mieszkańców odpadów komunalnych, takich jak przedmioty z tworzyw sztucznych, metalu, drewna, zużyte opony, czy gruz z przeprowadzonych samodzielnie remontów, a przede wszystkim odpady komunalne niebezpieczne, takie jak farby, lakiery, kleje, detergenty i chemikalia oraz opakowania po nich, świetlówki i baterie. Ponadto, do punktów PSZOK mieszkańcy mogą przez cały rok oddawać odpady zielone. W punktach PSZOK zbieranych jest 46 różnych frakcji odpadów komunalnych. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmują odpady komunalne od poniedziałku do piątku od godz. 13.00 do 21.00, oraz w soboty od 8.00 do 20.00.

Dodatkowo, punkty PSZOK są wspomagane odpowiednio przystosowanymi pięcioma samochodami, tzw. Mobilnymi Punktami Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK). Mobilne punkty zbiórki kursują dwa razy w tygodniu (w środy w godzinach 11.00-20.00 i soboty w godzinach 9.00-19.00), zatrzymując się w określonych godzinach w wyznaczonych punktach na terenie miasta, zgodnie z harmonogramem znajdującym się na stronach internetowych Urzędu Miasta oraz na stronach Wykonawców. Dzięki temu mieszkańcy, którzy nie mogą dostarczyć odpadów komunalnych niebezpiecznych do PSZOK, mają możliwość zrobienia tego poprzez przyniesienie tych odpadów do MPSZOK w bliskiej odległości od swojego miejsca zamieszkania. MPSZOKi nie przyjmują gruzu z przeprowadzanych samodzielnie remontów, mebli, odpadów zielonych ani zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

Więcej informacji na http://czysta.um.warszawa.pl/