Kliknij, by przeczytać Program Ochrony Środowiska (2009-2012) Kliknij, by przeczytać Projekty Kliknij, by przeczytać FAQ Kliknij, by przeczytać Debaty Kliknij, by przeczytać Konsultacje Kliknij, by przeczytać Wersja tekstowa

ilustracja

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA M.ST. WARSZAWY NA LATA 2009-2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R.

Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki prowadzonej przez Miasto i określa wynikające z nich działania. Sporządzenie Programu jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). Program przyjmowany jest uchwałą Rady Miasta.
Zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) , programy ochrony środowiska uchwalone w celu realizacji Polityki ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność na czas, na jaki zostały uchwalone, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2016 r. W związku z tym do końca 2016 r. obowiązuje Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016 r.

Co 2 lata sporządzane są raporty z realizacji Programu ochrony środowiska. Przedstawiają one realizację celów Programu wraz z kosztami i źródłami finansowania oraz wskaźniki efektywności Programu, ujęte w siedmiu blokach tematycznych. Wskazuje również m.in. rozbieżności między założeniami, a realizacją Programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź niekompletnego zrealizowania założeń programowych.

PRACE NAD NOWYM PROGRAMEM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA M.ST. WARSZAWY

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1101) zmieniła zasady sporządzania programów ochrony środowiska. Przestała obowiązywać Polityka ekologiczna państwa, na której opierały się dotychczasowe programy, a nowe programy ochrony środowiska mają realizować cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 ze zm.). W uzasadnieniu do nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska wskazano, że w ramach nowego systemu dokumentów strategicznych wiodącym dokumentem dla obszarów środowisko i gospodarka wodna jest Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. Przy opracowaniu Programu wykorzystane zostaną również przygotowane przez Ministerstwo Środowiska Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska.

Nowy Program ochrony środowiska sporządzony zostanie w ramach pracy Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z ekspertem zewnętrznym, specjalistą w zakresie polityki ekologicznej, zarządzania ochroną środowiska i ochrony środowiska – dr. hab. inż. Zbigniewem Karaczunem, prof. nadzw. SGGW. Zarządzeniem nr 644/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Prezydent m.st. Warszawy powołał Komitet Sterujący do spraw opracowania Programu. Komitet podejmuje kluczowe decyzje oraz stanowi forum wymiany informacji istotnych z punktu widzenia opracowania Programu.

W celu zachowania spójności ze Strategią Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, Program obejmie lata 2017 – 2020. Dodatkowo, w związku z faktem, że plany inwestycyjne m.st. Warszawy uwzględniają przedsięwzięcia wieloletnie realizowane do roku 2023, obejmie on również perspektywę do tego roku. Poprawa jakości środowiska to proces długotrwały i opisywanie działań w tym zakresie nie powinno ograniczać się jedynie do 4 lat. Uwzględnienie perspektywy czasowej do 2023 r. pozwoli na bardziej przejrzyste przedstawienie działań Miasta w tym zakresie.

15 grudnia 2016 Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVIII/973/2016 przyjęła Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r. Dokument jest dostępny pod adresem: http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/Dokumenty_do_pobrania/Pos_2017-2020.htm

STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Program ochrony środowiska jest dokumentem, dla którego przeprowadza się procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami działu IV ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ramach tej procedury zapewnia się m.in. udział społeczeństwa.

Zarówno każdy mieszkaniec Warszawy, jak i organizacje pozarządowe czy środowiska naukowe będą mogły zgłaszać uwagi i wnioski do projektu dokumentu. Zapoznanie się z projektem oraz składanie uwag możliwe będzie m.in. poprzez stronę internetową. Zorganizowane zostaną również spotkania z mieszkańcami.

W ramach strategicznej oceny wykonana zostanie Prognoza oddziaływania na środowisko, która przedstawiać będzie m.in. przewidywane znaczące oddziaływania na środowisko zadań wskazanych w Programie. Prace związane z przygotowaniem Prognozy prowadzone są równolegle z pracami nad projektem Programu. Pozwoli to na pełne uwzględnienie zaleceń wynikających z oceny oddziaływania na środowisko. Prognoza sporządzona zostanie przez Fundację Instytut na rzecz Ekorozwoju.

ekoWarszawa – ROZMOWY WOKÓŁ PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Jak wspólnie dbać o ekosystem Warszawy? Czy wystarczy nie solić, nie zanieczyszczać, podlewać drzewa i dbać o zieleń? Biuro Ochrony Środowiska pracuje nad strategicznym dokumentem kształtującym ekosystem miasta. Zabierz głos i miej wpływ na Program Ochrony Środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Zanim gotowy dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym (kwiecień/maj 2016 r.), jeszcze na etapie jego tworzenia chcemy usłyszeć sugestie, rady i pomysły mieszkańców. Dlatego też zaplanowaliśmy cykl publicznych debat poświęconych tej tematyce. W tym roku w Bibliotece Narodowej odbyły się dwa spotkania.

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją na temat prac nad Programem Ochrony Środowiska na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r., przedstawioną przez Michała Olszewskiego - Zastępcę Prezydenta m.st. Warszawy, podczas debaty „Jak planować zielone miasto”.

Kolejne spotkania z cyklu ekoWarszawa - rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska odbędą się już w 2016 r.

Na stronie BIP Biura Ochrony Środowiska zapoznają się Państwo z bieżącymi informacjami dotyczącymi debat. Poniżej link do strony:

ekoWarszawa - rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska

KONSULTACJE

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.(raport z konsultacji)

Zakończyły się konsultacje społeczne projektu Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017–2020 z perspektywą do 2023 r.

Konsultacje trwały od 16 maja do 15 czerwca 2016 r. Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w tym terminie, będzie przedstawiona w raporcie z konsultacji, który będzie opublikowany do końca września br.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 poz. 353) uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu (15 czerwca) pozostawia się bez rozpatrzenia.

W ramach konsultacji odbyły się 2 spotkania z mieszkańcami: 17 i 31 maja 2016 r. w Bibliotece Narodowej (al. Niepodległości 213).


Relację video ze spotkania, które odbyło się 17 maja br. można obejrzeć na:
https://www.youtube.com/watch?v=d-APghfxMFs

Relację video ze spotkania, które odbyło się 31 maja br. można obejrzeć na:
https://www.youtube.com/watch?v=gZRVPEBmGHs

Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.