Program ochrony środowiska

Increase Normal Decrease
opublikowano: wtorek, 30 maj, 2017 - 11:44, pmalka

Program ochrony środowiska (Poś) jest dokumentem planowania strategicznego i podstawowym dokumentem zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska. Zawiera on cele i kierunki polityki prowadzonej przez Miasto i określa wynikające z nich działania. Sporządzenie Programu jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Program ochrony środowiska

Miasto opracowało projekt Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024, który wskazuje kierunki i działania mające na celu poprawę jakości środowiska przyrodniczego.

Poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska to strategiczny cel działań przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Rozpoczynamy II etap konsultacji społecznych, które będą trwały do 2 listopada 2020 r.
Projekt Programu wraz z prognozą i streszczeniem niespecjalistycznym zamieszczamy poniżej:

projekt Programu
Zał. 1. Obszary interwencji, działania i wskaźniki
Zał. 2 Harmonogram rzeczowo-finansowy -zadania własne
zał. 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy-zadania monitorowane
zał. 4 Wykaz kanałów
zał. 5 Ocena zgodności POŚ z warszawskimi dokumentami strategicznymi
zał. 6 Analiza ryzyk
zał. 7 Podstawy prawne i sposób przygotowania POŚ
Streszczenie w języku niespecjalistycznym
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu POŚ


Przekaż swoje uwagi i wnioski:
• na adres pos@um.warszawa.pl
• w siedzibie Biura Ochrony Środowiska
• pocztą na adres: Biuro Ochrony Środowiska, ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego)

28 października 2020 r. (środa) o godz. 17.00 odbyło się spotkanie on-line z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu Programu.

W spotkaniu udział wzięli:
Dorota Jedynak – Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy
dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – profesor SGGW, ekspert Programu ochrony środowiska
dr Wojciech Szymalski, Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Spotkanie mogą Państwo obejrzeć pod poniższym linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=I0SbWGmlyqY&feature=youtu.be

Poniżej prezentacje ze spotkania:
1. prezentacja dr hab. inż. Zbigniewa Karaczuna
2. prezentacja dr Wojciecha Szymalskiego

Raport ze spotkania z mieszkańcami (pobierz)

Więcej informacji o konsultacjach społecznych: www.konsultacje.um.warszawa.pl
Informacje o Programie są również dostępne na stronie http://2030.um.warszawa.pl/ochrona-srodowiska/

 

Obowiązujący Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

15 grudnia 2016 Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XXXVIII/973/2016 przyjęła Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.

Program ten po raz pierwszy sporządzony został w ramach pracy Urzędu m.st. Warszawy we współpracy z ekspertem zewnętrznym, specjalistą w zakresie polityki ekologicznej, zarządzania ochroną środowiska i ochrony środowiska – dr. hab. inż. Zbigniewem Karaczunem, prof. nadzw. SGGW. Zarządzeniem nr 644/2015 z dnia 19 maja 2015 r., Prezydent m.st. Warszawy powołał Komitet Sterujący do spraw opracowania Programu. Komitet podejmował kluczowe decyzje oraz stanowił forum wymiany informacji istotnych z punktu widzenia opracowania dokumentu.

Dla zapewnienia pełnej spójności Poś z wymaganiami zrównoważonego rozwoju, celami polityki ochrony środowiska ustalanymi zarówno na poziomie europejskim, krajowym jak i regionalnym oraz zapewnienia, że wdrażanie zaplanowanych zadań nie będzie powodowało powstawania negatywnych oddziaływań na środowisko, projekt dokumentu poddano strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko (SOOŚ). Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko zlecono zespołowi powołanemu przez Instytut na Rzecz Ekorozwoju. W celu zapewnienia, że Poś maksymalizować będzie korzyści środowiskowe i nie zostaną w nim pominięte żadne istotne aspekty środowiskowe funkcjonowania miasta oraz, że jego wdrażanie nie będzie powodowało znaczących, negatywnych oddziaływań, postanowiono rozpocząć proces strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) równolegle z pracami nad programem. W ten sposób już na etapie prac nad projektem Poś, jego poszczególne elementy były poddawane ocenie zespołu ekspertów SOOŚ, a rekomendacje i uwagi ekspertów na bieżąco brane pod uwagę przez w pracach nad programem. Po zakończeniu prac nad projektem Poś, dokumentu, zgodnie z obowiązująca normą prawną, poddany został formalnej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Sposób uwzględnienia zgłoszonych na tym etapie uwag został opisany w osobnym dokumencie.

Od samego początku prac nad Programem uznano, że proces jego przygotowywania musi odbywać się z jak najszerszym udziałem społecznym. Dlatego zdecydowano, że sposób konsultacji musi być znacznie szerszy niż to wynika wyłącznie z obowiązującej normy prawnej. Aby ułatwić mieszkańcom śledzenie postępu prac nad tymi dokumentami, a także zgłaszanie swoich propozycji i komentarzy, stworzono specjalną platformę elektroniczną , na której zamieszczano najważniejsze informacje na temat Poś, SOOŚ, postępów prac oraz udostępniono formularz do kontaktów z zespołem autorskim.

Równolegle z pracami nad Poś rozpoczęto cykl debat publicznych ekoWarszawa – rozmowy wokół Programu Ochrony Środowiska, w trakcie których mieszkańcy miasta mogli przedstawić swoje wnioski i propozycje i oczekiwania w odniesieniu do zawartości tego dokumentu. Debaty były także płaszczyzną dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy ekspertami, pracownikami Urzędu Miasta oraz reprezentantami organizacji pozarządowych działających w Warszawie i mieszkańcami miasta. Więcej informacji na temat debat (w tym materiały wideo ze spotkań) dostępnych jest na stronie BIP Biura Ochrony Środowiska

Zgodnie z ustawowymi wymogami zapewniono możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne trwały od 16 maja do 15 czerwca 2016 r. Skierowane były zarówno do mieszkańców jak i organizacji pozarządowych. Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz składania uwag i wniosków została zamieszczona na ww. stronach internetowych, a także na profilu Miasta w serwisie społecznościowym Facebook. Informacja o konsultacjach społecznych zamieszczona została również na tablicach ogłoszeń: w miejscu wyłożenia dokumentu (Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy) oraz w urzędach dzielnic m.st. Warszawy i wybranych biurach Urzędu Miasta . W urzędach dzielnic oraz biurach zostały również wyłożone broszury informacyjne na temat Poś i strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 6 i 25 maja 2016 r. zamieszczone zostały ogłoszenia w prasie (w stołecznym dodatku do Gazety Wyborczej). Ponadto od 9 do 5 maja oraz od 30 maja do 5 czerwca w autobusach miejskich i tramwajach emitowane były spoty informujące o konsultacjach. W ramach konsultacji społecznych zorganizowane zostały 2 spotkania z mieszkańcami (17 i 31 maja 2016 r.), w których uczestniczyli Michał Olszewski – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, pracownicy Urzędu m.st. Warszawy oraz eksperci biorący udział w tworzeniu projektu Poś i Prognozy.

Relacja video ze spotkania 17 maja br.

Relacja video ze spotkania 31 maja br.

Informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zawarte są w Podsumowaniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 r.
  (plik: Program ochrony środowiska 2017-2020 (2023).pdf, rozmiar pliku: 5992.45 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Załączniki do Programu
  (plik: Załączniki do Poś.zip, rozmiar pliku: 4887.19 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Prognoza oddziaływania na środowisko
  (plik: Prognoza ooś.pdf, rozmiar pliku: 2373.39 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (raport z konsultacji społecznych))
  (plik: Podsumowanie SOO.pdf, rozmiar pliku: 4389.42 KB)
  Pobierz