Program ochrony środowiska

Increase Normal Decrease
opublikowano: wtorek, 30 maj, 2017 - 11:44, pmalka

Rada m.st. Warszawy uchwałą nr XLVII/1470/2021 z 15.04.2021 r. przyjęła Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024.

Program ochrony środowiska

Miasto Stołeczne Warszawa opracowało Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024 . Sporządzenie dokumentu jest wymogiem ustawowym zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  Program ochrony środowiska jest dokumentem strategicznym, który kształtuje i realizuje politykę ochrony środowiska miasta, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.

Głównym celem dokumentu jest poprawa jakości życia w mieście poprzez zrównoważony i trwały rozwój Warszawy oraz zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Cel będzie realizowany poprzez 11 celów szczegółowych w 4 obszarach interwencji: mitygacji, adaptacji, edukacji i komunikacji z mieszkańcami oraz zarządzania. W Programie wskazano 26 działań określających typy projektów jakie będą realizowane dla osiągnięcia celów.

Uchwała wraz z załącznikami oraz informacje o Programie i konsultacjach społecznych są dostępne pod poniższym linkiem:

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/CA8EF8BF-F40C-4511-8C7A-1EBF054EE365.htm