Program osłonowy "Zielone wsparcie do 100%"

Increase Normal Decrease
opublikowano: poniedziałek, 28 maj, 2018 - 13:40, a.jasinska

O pomoc na dofinansowanie wkładu własnego do modernizacji kotłowni mogą ubiegać się osoby, które przed 30 kwietnia 2019 r. otrzymały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni, likwidują piec na paliwo stałe, a inwestycja nie została jeszcze zakończona i rozliczona.

W dniu 22 marca 2018 r. Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXIII/1744/2018 w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%” na dofinansowanie wkładu własnego dla osób, które uzyskały ze środków budżetu m.st. Warszawy dotację na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidują piec na paliwo stałe.

Pomoc przyznawana będzie w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidacji pieca na paliwo stałe. Wysokość pomocy ustalana będzie z uwzględnieniem w szczególności dochodów osób ubiegających się o zasiłek celowy.
Rada Miasta Stołecznego Warszawy  uchwałą LXIII/1745/2018 z dnia 22 marca 2018 r. podwyższyła kwot kryteriów dochodowych (o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej), uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego „Zielone wsparcie do 100%”.

O pomoc ubiegać mogą się osoby, które: 
1) są mieszkańcami Warszawy,
2) podpisały umowę o udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej  na podstawie uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. i inwestycja ta nie jest zakończona i rozliczona,
3) spełnią kryterium dochodowe, tj. ich dochód nie przekracza:
     a) 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej (tj. 1402 zł);
     b) 200% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie (tj. 1056 zł).

Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względy na miejsce zamieszkania. Wniosek należy złożyć po zawarciu umowy o udzielnie dotacji celowej na modernizację kotłowni a  przed zakończeniem inwestycji. Wnioski można składać do 16 grudnia 2019 r.

Do wniosku  należy dołączyć:
1) kopię zawartej w 2018 lub 2019 r.  umowy o udzielenie dotacji celowej na realizację inwestycji wskazanej w § 9 załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11799);
2) dokumenty, o których mowa w art. 107 ust. 5b pkt 4,7,8,11,17,18 i 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, potwierdzające wysokość dochodu osoby lub rodziny ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 3-13 tej ustawy; 
3) w przypadku gdy Wnioskodawca lub członek jego rodziny jest osobą niepełnosprawną - dodatkowo dokument potwierdzający niepełnosprawność.

Przyznawanie pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu własnego na realizację inwestycji polegającej na modernizacji kotłowni i likwidacji pieca na paliwo stałe reguluje Zarządzenie nr 812/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 maja 2018 r.
https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/6DF71DEF-8BA6-4772-B9B3-EBAC420A6385,frameless.htm

Pliki do pobrania

  1. 1.

    (plik: wniosek - Zielone wsparcie do 100procent.pdf, rozmiar pliku: 460.46 KB)
    Pobierz